NGUYỄN, H. Q. H.; TRẦN, V. C.; ĐỖ, T. T.; PHẠM, T. P. T. Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7). Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 19–24, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.