NGUYỄN, L. P.; LÊ, T. T. H. Phát triển năng lực số cho giảng viên đại học trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 7–12, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.