DƯƠNG, Q. N.; HỒ, T. H. V.; PHAN , T. T. H. Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 30–35, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.