NGUYỄN, T. V. N.; AN, B. T. Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 36–41, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.