NGUYỄN, Q. L.; TRỊNH, H. Q.; NGUYỄN, T. P. Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng “Mô phỏng PhET” đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 42–47, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.