LÊ, T. N. T. Khả năng nghe hiểu từ trái nghĩa trong ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 48–52, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.