HOÀNG, P. D.; CAO, H. B. N.; VŨ, M. H.; NGUYỄN, T. P.; PHAN, H. T. T.; NGUYỄN, V. H. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định, hành vi thải loại sản phẩm thời trang có trách nhiệm với môi trường của sinh viên dựa trên Lí thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 53–57, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1769. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.