PHẠM, T. K. Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 58–64, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.