ĐINH, L. A. Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 494, n. 2, p. 49–53, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/24. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.