ĐỖ , X. T. Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 495, n. 1, p. 1–4, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28. Acesso em: 21 tháng 9. 2023.