ĐỖ , X. T. . Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 1–6, 2022. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.