TRỊNH, T. P. T.; VŨ, T. A. Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 493, n. 1, p. 8–12, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.