HỒ , T. T. T.; TRẦN , N. M. H.; LÊ , T. B. N.; NGUYỄN , M. H.; HỒ , T. P. Y. Nhận thức của học sinh về bắt nạt trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 22, n. 14, p. 53–57, 2022. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/483. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.