VŨ, T. M. Đề xuất thang đo đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí trung học phổ thông . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 496, n. 2, p. 20–23, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/49. Acesso em: 15 tháng 7. 2024.