NGUYỄN , Đức H.; NGUYỄN , N. H. H.; TRẦN , T. T. U.; NGUYỄN , H. L. L.; LÊ , C. L. Thái độ của sinh viên đối với tính tương tác trong học tập tiếng Anh trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19: nghiên cứu khám phá tại một trường đại học ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 22, n. 16, p. 60–64, 2022. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/511. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.