PHAN , T. T. Thực trạng sử dụng trò chơi Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 40–45, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/557. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.