LÊ , T. B. L.; NGUYỄN , Q. H.; NGUYỄN , K. T. Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 22, n. 24, p. 19–24, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.