ĐẬU , T. H. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “Giảm học lí thuyết, tăng thực hành, thực tập” cho sinh viên khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. số đặc biệt 7, p. 334–338, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/930. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.