Đỗ , Đức Bình. 2023. “Thực trạng nhận thức của giáo Viên về dạy học Hình học ở trường Trung học Cơ sở Theo hướng phát triển chương trình lớp học”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 8):271-75. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1025.