Vũ , Thị Hồng Hạnh. 2023. “Biện pháp quản Lí hoạt động ngoại khóa của học Viên ở các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng chuẩn đầu Ra”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 8):341-46. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1042.