Lê , Thanh Hải, Viết Bình Nguyễn, và Thị Dịu Nguyễn. 2023. “Thực trạng quản Lí hoạt động học tập trực tuyến của Sinh Viên Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 8):347-52. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1043.