Đinh , Thanh Tuyến, và Hà Linh Nguyễn. 2023. “Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo Viên mầm Non”. Tạp Chí Giáo dục 23 (19):21-27. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068.