Đặng , Thị Lệ Tâm. 2023. “Năng lực ngôn ngữ của học Sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Đông bắc: Thực trạng Và Nguyên nhân”. Tạp Chí Giáo dục 23 (21):59-63. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1097.