Đỗ , Văn Hùng, và Quyết Chiến Nguyễn. 2024. “Một số biện pháp phát triển năng lực Tư Duy Và lập luận toán học Cho học Sinh Trong dạy học các dạng toán chuyển động đều (Toán 5)”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 10):19-24. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1272.