Lê , Văn Hinh. 2024. “Thực trạng triển Khai các chương trình Liên kết quốc Tế bậc đại học Và Sau đại học tại Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 10):330-33. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1340.