Phạm , Thế Kiên, và Hữu Bình Nguyễn. 2024. “Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật về biển, đảo Cho học Viên Học viện Hải quân”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 10):334-39. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1341.