Đặng, Thị Lệ Tâm. 2024. “Khai thác đa phương tiện Trong dạy học đọc hiểu văn bản thông Tin Cho học Sinh lớp 2”. Tạp Chí Giáo dục 24 (2):6-11. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1358.