Nguyễn, Thị Ngọc Diệp, và Thị Hồng Nga Đoàn. 2021. “Đánh Giá sự hài lòng của Sinh Viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-Learning Trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng”. Tạp Chí Giáo dục 493 (1):59-64. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14.