Đỗ , Thị Thu Hằng, và Thị Thúy Hằng Vũ. 2021. “Tổng Quan Nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản Lí giáo dục sáng tạo Và những ‘khoảng trống’ Trong Nghiên cứu về quản Lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam”. Tạp Chí Giáo dục 504 (2):1-6. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153.