Phạm, Thu Hà, và Như Đông Nguyễn. 2024. “Một số Nghiên cứu về chính sách Và đánh Giá hiệu Quả chính sách hỗ trợ giáo Viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Cơ sở giáo dục phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):1-6. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751.