Nguyễn, Hữu Quang Huy, Việt Cường Trần, Thị Trinh Đỗ, và Thị Phương Thảo Phạm. 2024. “Một số biện pháp phát triển năng lực Giao tiếp toán học Cho học Sinh Trong dạy học nội Dung hình học (Toán 7)”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):19-24. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754.