Nguyễn, Lan Phương, và Thị Thu Hiền Lê. 2024. “Phát triển năng lực số Cho giảng Viên đại học Trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):7-12. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755.