Nguyễn, Thị Việt Nga, và Biên Thùy An. 2024. “Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự Nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):36-41. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761.