Nguyễn, Quang Linh, Hương Quỳnh Trịnh, và Thị Phượng Nguyễn. 2024. “Khám Phá ảnh hưởng của việc sử dụng ‘Mô phỏng PhET’ đến năng lực Khoa học tự Nhiên ở học Sinh Trung học Cơ sở: Một Nghiên cứu thực nghiệm”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):42-47. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763.