Phạm, Thế Kiên. 2024. “Thực trạng sự hài lòng Trong công việc của đội Ngũ giảng Viên Đại Học Huế”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):58-64. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772.