Trương , Thị Bích, và Thị Kim Dung Nguyễn. 2021. “Các biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo Viên Theo phương thức tổ chức cộng đồng học tập Trong Nhà trường”. Tạp Chí Giáo dục 506 (2):35-40. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/183.