Phạm , Thị Hồng Thắm, và Thị Phương Thức Phạm. 2021. “Xây dựng trường học hạnh Phúc: Kinh nghiệm chính sách từ Trung Quốc”. Tạp Chí Giáo dục 506 (2):59-63. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/187.