Đỗ , Xuân Thảo. 2021. “Dạy đọc hiểu văn bản thông Tin ở tiểu học”. Tạp Chí Giáo dục 495 (1):1-4. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28.