Đỗ , Xuân Thảo. 2022. “Một số Kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện Theo Tranh ở tiểu học”. Tạp Chí Giáo dục 22 (2):1-6. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323.