Trịnh, Thị Phương Thảo, và Thế Anh Vũ. 2021. “Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc Tế Trong các trường đại học của Việt Nam”. Tạp Chí Giáo dục 493 (1):8-12. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4.