Dương, Thị Kim Oanh, và Thị Hiền Hoàng. 2021. “Tổ chức dạy học tích hợp Cho học Sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang”. Tạp Chí Giáo dục 495 (1):56-60. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/42.