Phạm , Minh Giản, và Dao Thép Cao. 2023. “Một số biện pháp nâng Cao hiệu Quả hoạt động cố vấn học tập Cho giảng Viên: Nghiên cứu tại Trường Đại học Đồng Tháp”. Tạp Chí Giáo dục 23 (3):41-47. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/642.