Lê , Thị Thu Hà. 2023. “Thực trạng quản Lí hoạt động giáо dục Kĩ năng Xã hội Chо học Sinh Trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình”. Tạp Chí Giáo dục 23 (10):39-44. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/765.