Đỗ , Đức B. (2023) “Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển chương trình lớp học”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 271–275. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1025 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).