Đinh , T. T. và Nguyễn , H. L. (2023) “Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non”, Tạp chí Giáo dục, 23(19), tr 21–27. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).