Đặng, T. L. T. (2024) “Khai thác đa phương tiện trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 2”, Tạp chí Giáo dục, 24(2), tr 6–11. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1358 (Truy cập: 13 Tháng Tư 2024).