Nguyễn, T. N. D. và Đoàn, T. H. N. (2021) “Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng”, Tạp chí Giáo dục, 493(1), tr 59–64. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14 (Truy cập: 19 Tháng Sáu 2024).