Đinh , T. T. và Phùng, T. T. N. (2024) “Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở giai đoạn mầm non tại các nước đang phát triển trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 1994-2021: xu hướng và hợp tác quốc tế”, Tạp chí Giáo dục, 24(6), tr 1–5. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).