Đỗ , T. T. H. và Vũ , T. T. H. (2021) “Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những ‘khoảng trống’ trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, 504(2), tr 1–6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).