Vũ , T. L. và Trương, V. P. (2024) “Dạy học theo tiếp cận năng lực dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân”, Tạp chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), tr 305–309. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1603 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).